Anunț concurs CĂBEȘTI – SECRETAR ȘCOALĂ

Scoala Gimnazianr.1 CIF 22571806, situată în Comuna Căbeşti, jud. Bihor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, scoate la CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, postul contractual vacant de secretar scoală 0.5 normă, pe perioada nedeterminată, în cadrul compartimentului didactic auxiliar pentru învățământul preuniversitar post contractual devenit vacant în urma demisiei doamnei Uşvat Viorica.

Anunt concurs CĂBEŞTI – SECRETAR ȘCOALĂ

B I B L I O G R A F I E

1. Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare ;
3. Legea 53/2003, Codul Muncii, republicare 1;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin O.M. nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Regulamentul privind actelor de studii şi documentele şcolare gestionate de unitatile de
învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.N.C.S. 3844/2016, cu modificările şi
completările ulterioare (Ordinul nr. 4005/2018);
6. O.M.E.N. 5485/2017 privind metodologia miscarii personalului didactic din invatamantul
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în vigoare ;
8. Ordinul nr.3480/2018 pentru modificarea anexei la OMECTS nr. 5576/2011 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat;
9. O.M.E.N nr. 4371/2017 pentru aprobarea metodologiei privind managementul SIIIR;
10. O.M.E.C.T.S. nr.4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de
personal in invatamantul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare ;
11. Legea 227/2015 Codul Fiscal actualizat –Impozitul pe venit, cu modificările și completările
ulterioare;
12. Ordin 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificarile si completarile ulerioare, în
vigoare.
13. Regulament privind regimul ștampilelor și sigiliilor, cu modificările și completările
ulterioare ;
14. Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată ;
15. Legea 138/2013 privind modificarea Legii 16/ 1996. Legea Arhivelor Naționale, în vigoare ;
16. Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme
Metodologice din 07.02.2002, actualizata la zi ;
17. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat
prin ORDINUL nr. 5.477 din 09.09.2020;
18. Ordinul nr. 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar ;
19. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în vigoare.
20. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor) cu modificările și completările ulterioare .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *